Overige Informatie

Algemene informatie over onze vereniging

 De vereniging wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Op dit moment zijn er circa 40 vrijwilligers (kaderleden) actief binnen de vereniging. Deze kaderleden staan iedere week klaar om de kinderen zwemles te geven en de veiligheid te waarborgen binnen het zwembad.

Elke maand vindt er een bestuursvergadering plaats om de algemene gang van zaken binnen de vereniging te bespreken.

Eens per kwartaal vindt er een kadervergadering plaats, waar het kader wordt bijgepraat door bestuur en technische commissie over zaken welke er binnen de vereniging spelen en over welke activiteiten moeten worden ondernomen binnen de vereniging.

De technische commissie draagt zorg voor het lesgeven en alle daarbij behorende technische zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lesroosters, het regelen van voldoende kaderleden en het organiseren van diploma zwemmen. Daarnaast draagt de technische commissie zorg voor de veiligheid binnen het zwembad door het inzetten van toezichthouders rondom de baden. Eveneens zorgt de technische commissie voor de bijscholing en opleiding van kaderleden.

 

                           Geschiedenis van onze vereniging

 

 De Watervrienden Sittard is op 14-april-1968 opgericht.

De vereniging zoals deze nu bestaat:  Reddingsbrigade-Watervrienden-Sittard

is ontstaan uit een fusering van Reddingsbrigade Sittard en de Watervrienden Sittard.

Algemene bepalingen/reglementen en besluiten.

Leden informatie

Via onze website ( www.rwsittard.nl) houden wij onze leden op de hoogte van alle zaken die er binnen  onze vereniging spelen. Kijk ook regelmatig onder het kopje “Agenda”. Hier staat vermeld wanneer er geen zwemles is of als er activiteiten door de vereniging worden georganiseerd. Medische verklaring Reddingsbrigade Watervrienden Sittard wil het verblijf van u en/of uw kind(eren) in het zwembad zo goed mogelijk laten verlopen. Veiligheid en gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Sommige ziektes kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken bij het zwemmen, bijvoorbeeld astma of epilepsie. Wanneer u ons informeert over eventuele ziektes en/of aandoeningen, zullen wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Lever daarom, indien noodzakelijk, een medische verklaring ondertekend door een arts in en geef deze af aan de contactpersoon van onze vereniging in het zwembad. Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk. Wellicht ten overvloede willen wij u er ook op wijzen dat wij groepsgewijs les geven en dat permanente individuele begeleiding binnen onze vereniging helaas niet mogelijk is.

Nieuwsbrief

Diverse keren per jaar wordt een nieuwsbrief samengesteld. Deze bevat actueel nieuws dat van belang is voor alle leden van Reddingsbrigade Watervrienden Sittard. Zo’n nieuwsbrief kan worden bekeken of afgedrukt via onze website. Tenslotte is het ook mogelijk de nieuwsbrief te lezen op het infobord van onze vereniging in het zwembad. Nieuwsbrief wordt ook verzonden via het mail adres wat bij ons bekend staat, om het te kunnen bekijken dient een PDF-reader op de computer te zijn geïnstalleerd. Zo’n programma is doorgaans gratis en kan bijvoorbeeld worden gedownload en geïnstalleerd vanaf de website van Adobe (www.adobe.nl).

Veiligheid

Meestal is het zwembad de plek waar kinderen leren zwemmen. Als ouder mag je dan ook verwachten dat Reddingsbrigade Watervrienden Sittard er alles aan doet om hier veilig te kunnen (leren) zwemmen. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van  eigenaar/exploitant van het zwembad, van Reddingsbrigade Watervrienden Sittard als zwemvereniging en van de zwemmers zelf. Om de veiligheid te waarborgen is het strikt noodzakelijk dat alle van toepassing zijnde regels zorgvuldig worden opgevolgd. Alle kinderen die nog niet over een zwemdiploma beschikken dienen een armbandje te dragen, waardoor toezichthouders kunnen zien hoe ver de vorderingen van een kind zijn. Het kind draagt een rood bandje als het in de groep watergewenning (watervriendje 1) zit. Het kind draagt een geel bandje als het in de groep beenslag borst en rug (watervriendje 2) zit. Het kind draagt een groen bandje als het in de groep combinatie arm- en beenslag schoolslag, verstevigen rug slagen en onderwater oriëntatie (watervriendje 3) zit. Tenslotte draagt het kind een blauw bandje als het in de groep voor het A-diploma zit, maar nog niet in het bezit is van een diploma.

Om u verder gerust te stellen zijn de volgende zaken geregeld:

 • Er is altijd tenminste één gediplomeerde EHBO’er of BHV’er van Reddingsbrigade Watervrienden Sittard aanwezig.
 • Er is een EHBO ruimte met voldoende eerste hulpmiddelen beschikbaar vlak bij het zwembad.
 • Van overheidswege vindt toezicht plaats op alle zwembaden. In geval van een ongeval zal de toedracht worden bekeken en zullen de betrokken partijen verantwoording moeten afleggen.
 • Alle bijna-ongevallen dienen formeel te worden gerapporteerd bij Reddingsbrigade Watervrienden Sittard. Dit stelt ons in de gelegenheid de situatie te kunnen bestuderen en zo mogelijk maatregelen te nemen om het risico weg te nemen of te verminderen.
 • Alle ongevallen dienen formeel te worden gerapporteerd binnen Reddingsbrigade Watervrienden Sittard alsook richting de Sportstichting, zodat het ongeval kan worden bestudeerd en maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen danwel de kans daarop te verminderen.
 • Alle formeel geregistreerde leden zijn verzekerd via de KNBRD.
 • Niet geregistreerde leden en bezoekers die niet officieel door Reddingsbrigade Watervrienden Sittard zijn toegelaten hebben geen toegang en mogen geen gebruik maken van onze faciliteiten.
 • Ongeautoriseerde toegang is niet toegestaan en vrijwaart Reddingsbrigade Watervrienden Sittard van alle aansprakelijkheid.
 • Tenslotte dient eenieder die zich in het zwembad bevindt, zich te houden aan de opgestelde huisregels van het zwembad.

 Taken en Verantwoordelijkheden

De Reddingsbrigade Watervrienden Sittard draait volledig op vrijwilligers (= kaderleden). Om de belasting voor iedere vrijwilliger zo laag mogelijk te houden, hebben we alle taken die uitgevoerd moeten worden en de bijbehorende verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt toegekend aan verschillende functies.

De algemene taken van het bestuur zijn als volgt:

 • De algemene leiding in de vereniging en alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien, onder ander een nauwlettend toezicht op de naleving van statuten, reglementen en besluiten.
 • Het uitvoeren van de besluiten van de bestuur en kadervergadering.
 • Het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de daarvoor in aanmerking komende commissies of personen.
 • Het benoemen en ontslaan van kaderleden.
 • Het kader bestaat uit bestuursleden, jeugdkaderleden en senior kaderleden.
 • Binnen de senior kaderleden is er onderscheid gemaakt tussen gediplomeerde instructeurs, assistent instructeurs en toezichthouders.

Preventie-en integriteitsbeleid

Visie Reddingsbrigade Watervrienden Sittard t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag,

‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag / wangedrag en pesterijen. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende gedrag / wangedrag en pesterijen misdraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag,

We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag / wangedrag en pesterijen dat iedereen de visie onderschrijft. We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag / wangedrag en pesterijen. Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. “Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.” Gedragscodes voor instructeurs (gediplomeerd en/of assistent) en bad medewerkers.

Een instructeur (gediplomeerd en/ of assistent) of bad medewerker:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoud zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Is open n alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • Drinkt tijdens het coachen van jeugd geen alcohol en rookt niet. Maakt ook afspraken met de jeugd
  dit ook niet te doen.                     

Aanname beleid 

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een instructeur of bad medewerker.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, indien niet in bezit.
 • De aspirant instructeur of bad medewerker dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant instructeur of bad medewerker zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Contributie   ( per 01-09-2024 )

De contributie per lid voor eerste zwemactiviteit is op jaarbasis: € 284,–  > deze dient voor aanvang van de zwemactiviteit overgeboekt te worden of u kiest voor automatische incasso, dan bedraagt de bijdrage op jaarbasis € 258,-  Met de automatische incasso wordt er maandelijks € 22,50  van u rekening afgeschreven.

Contributie tweede zwemactiviteit van een lid op jaarbasis is  € 162, –  > De betaling van de tweede zwemactiviteit dient evenals de eerste zwemactiviteit vooraf betaald te worden of door middel van automatische incasso.  ( maandelijkse  € 13,50 )             

De contributie word automatisch ( Incasso ) afgeschreven de eerst week van elke maand. De maandelijkse en jaarlijkse contributie dienen voordat de zwemactiviteiten beginnen betaald te zijn.

De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand en gaat in op de 1ste van de volgende maand na ontvangst van de schriftelijke afmelding  of per mail. Alleen op deze wijze kunnen wij garanderen dat de afmelding vlot verloopt en de betalingen tijdig en correct worden stopgezet

Contributieachterstand

Bij contributieachterstanden  of het niet vooruit betalen van maandelijkse / jaarlijkse contributies heeft de vereniging het recht om betreffende leden de toegang tot het zwembad te ontzeggen en voor eventuele deelname aan diplomazwemmen, wedstrijden of andere activiteiten uit te sluiten en zelfs het lidmaatschap te beëindigen. 

Leden/ouders/pleegouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Let op !!!   Dit is een jaarcontributie, waardoor de maandelijkse automatische incasso ook tijdens de zomerstop doorloopt.

Eenmalig inschrijfgeld

Bij elke inschrijving bij de vereniging wordt ten alle tijden inschrijfgeld gevorderd. Het inschrijfgeld (  17,50 ) dient bij de eerste betaling voldaan te worden of wordt bij de eerste automatische incasso geïncasseerd.

Diploma zwemmen ( Examen )

Aanvraag diploma zwemmen € 17.50  ( Geldt voor alle kaderleden / leden. )

Stichting Leergeld

In sommige gevallen is het mogelijk de jaarcontributie van onze vereniging door Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport & Cultuur te laten voldoen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dient u dit zelf te regelen met Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport & Cultuur. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Bent u cliënt bij Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport & Cultuur, dient u uw gezinsnummer/beschikkingsnummer op het inschrijfformulier in te vullen. Wij zorgen vervolgens voor een correcte afhandeling met Stichting Leergeld / Jeugdfonds Sport& Cultuur. Inschrijfformulieren zonder gezinsnummer/aanvraagnummer worden niet in behandeling genomen.

Richtlijnen/bepalingen zwemactiviteiten

 1.  Nadat u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier heeft teruggezonden zult u zo spoedig mogelijk (per mail) worden benaderd met de mededeling op welke datum en tijdstip u kunt beginnen met zwemmen. Als er tijdelijk geen plaats is, zal u worden medegedeeld dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. Zodra weer plaats is, zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de tijd van starten, we plannen waar plek is.
 2.  Ieder lid verklaart zich in het zwembad te zullen gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals die gelden binnen zwembaden.
 3. Misdragingen kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging. Van zodanig besluit zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 4.  In alle gevallen, waarin deze algemene bepalingen niet voorzien worden, beslist het bestuur over de consequenties.
 5. Op onze website (rwsittard.nl) is o.a. onze privacy verklaring opgenomen. Hierin staat vermeldt met welke doelen wij uw persoonlijke gegevens vragen en tevens waar u terecht kunt met een eventuele klacht.
 6. Het is NIET toegestaan beeldmateriaal te maken binnen het zwembad.
 7. Vereniging T-shirts worden alleen tijdens de zwemactiviteiten/zwemlessen gedragen.
 8. Het is NIET toegestaan T-shirts van de vereniging buiten het zwembad te dragen, Zoals in de kantine/parkeerplaats of in het openbaar.  
 9. Examengeld moet uiterlijk een week voor het examen betaald worden en alle papieren worden ingeleverd, (zakboekje en gezondheidsverklaring). De gezondheidsverklaringen zullen tijdig aan u worden aangeboden.
 10. Proefzwemmen (deelname verplicht) voor het examen, twee zondagen wordt proef gezwommen met de desbetreffende kleding voor het vereiste diploma.
 11. Niet betaald examengeld of niet deelnemen aan het proefzwemmen worden uitgesloten van het examen.

Vertrouwenspersoon

Mevr, Daniëlle Griens
Dhr, Ron Tummers

Zij zijn op zondag tijdens de trainingsuren in het zwembad aanwezig

   

  Bankgegevens

  Bankrekening:
  IBAN: NL43RABO0151416087

  BIC:   RABONL2U

  KVK

  40187649